بلاگ ما

Lorem Ipsum is simply text of the industry.


روز جهانی خانواده

 روز جهانی خانواده فرصت مناسبی برای ارتقای سطح آگاهی عمومی در مورد مسائل مربوط به خانواده همچون ازدواج و تشکیل خانواده، فرزندآوری، فرزندپروری و توجه ویژه به مقوله مهارت های زندگی و بسط آن به کل اجتماع است. انجمن سلامت خانواده ایران حامی خانواده و تشکیل خانواده است و مراجعین خود را با آموزش های لازم در این امر مهم راهنمایی می کند تا خانواده وظیفه خود را که حمایت کردن، امنیت بخشی و انسجام است حفظ نموده و ارتقا دهد، به گونه ای که زمینه رشد برای خانواده ها فراهم شود لذا ما در تلاشیم با ارتقای سطح آگاهی خانواده ها، نقش محوری  خانواده را در فرایند توسعه کشور پررنگ تر کنیم