بلاگ ما

Lorem Ipsum is simply text of the industry.


بررسی فعالیتهای انجمن سلامت خانواده ایران و چالشهای آن

اردیبهشت ماه 1399

در تاريخ ٩٩/٠٢/٢٧ جلسه اي با موضوع تبريك سال نو و بررسي فعاليتهاي انجمن و چالش هاي آن با حضور سركار خانم دكتر شهرياري افشار پاترون محترم انجمن ، خانم گوشه خزانه دار هيئت مديره، آقاي صدري مدير مالي انجمن، خانم شيخان كارشناس با سركار خانم دكتر عابديني معاونت محترم مشاركتهاي اجتماعي سازمان امور اجتماعي كشور در وزارت كشور برگزار گرديد.