بلاگ ما

Lorem Ipsum is simply text of the industry.


تشکیل کارگروه ها با محورهای مشارکت قوه قضاییه و نهادهای مردمی

خرداد ماه 1399

در تاريخ 10/03/99 جلسه اي با موضوع تشکیل کارگروه ها با محورهای مشارکت قوه و نهاد های مردمی با حضور سركار خانم دكتر شهرياري افشار پاترون و خانم شیخان کارشناس از انجمن سلامت خانواده ایران و جناب آقای هنری شعبانی مدیر کل محترم اداره کل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، جناب آقای دکتر محمدی، جناب آقای دکتر همتی نژاد و سرکار خانم دکتر جفریده از آن اداره کل در دفتر معاونت پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار گرديد. در این جلسه مقرر گردید اتاق فکری با حضور سمن ها به زودی تشکیل و مسئولین کارگروه ها و اعضاء آن مشخص گردند.