اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن سلامت خانواده ایران


دکتر صفیه شهریاری افشار

پاترون و عضو هیئت موسس انجمن سلامت خانواده ایران

حمیدرضا افسری ممقانی

مدیرعامل انجمن سلامت خانواده ایران

دکتر عذرا یزدانی پور 

ریاست انجمن سلامت خانواده ایران

یاسمن مؤیدی

عضو انجمن سلامت خانواده ایران 

دکتر پریچهر شاهسوند بغدادی

نایب رییس انجمن سلامت خانواده ایران

محمد پورکیانی

عضو انجمن سلامت خانواده ایران

نازفر نژاد منصوری

عضو جوان انجمن سلامت خانواده ایران

ملیکا والی

عضو جوان انجمن سلامت خانواده ایران

فیروزه گوشه

خزانه دار  انجمن سلامت خانواده ایران

طیبه عباسیان

بازرس انجمن سلامت خانواده ایران