در تاریخ 97/05/24 جلسه تایید صلاحیت اعضاء برای انتخابات بازرس جدید که در تاریخ دوشنبه97/06/05 برگزار می گردد با شرکت اسامی ذیل تشکیل شد و رزومه ها بررسی گردید و

اعضاء مورد تایید جهت معرفی به مجمع برای انتخابات قرار گرفتند و مقرر شد اسامی همراه با رزومه ها در روی وب سایت انجمن قرار گیرد.

اسامی کاندیدها

سرکار خانم طیبه عباسیان

جناب آقای داود پهلوان

جناب آقای علیرضا عرشی