تفاوت بین جنس[1] و جنسیت[2] چیست؟

نویسنده: مرضیه ذوالفقاری


جنس و جنسیت دو کلمه ای هستند که گاهی اوقات به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند؛ در حالیکه تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند

جنس: به ابعاد بیولوژیکی افراد گفته می شود. جنس تفاوت های بیولوژیک بین زنان و مردان است

جنسیت: به صفات و ویژگی های زنان و مردان اطلاق می شود که از نظر فرهنگی برای آنها مناسب تشخیص داده میشود. جنسيت مجموعه انتظارات از زنان و مردان است، اینکه در موقعیت های معین چه کارهایی را باید انجام دهند. به عبارت بهتر، جنسیت اجتماعی است. جنسیت نقش ها، اندیشه ها و رفتارهای اجتماعی است که جامعه بر عهده دو جنس می گذارد. بر این اساس، نقش ها و رفتارهای مردان و زنان در فرهنگهای مختلف متفاوت است


[1] sex

[2] gender