در تاریخ 96/05/24 جلسه تایید صلاحیت اعضاء برای انتخابات هیئت مدیره جدید که در تاریخ چهارشنبه 96/06/08 برگزار می گردد با شرکت اسامی ذیل تشکیل شد و رزومه ها بررسی گردید و کلیه اعضاء مورد تایید جهت معرفی به مجمع برای انتخابات قرار گرفتند و مقرر شد اسامی همراه با رزومه ها و پست های کاندیداتوری در روی وب سایت انجمن قرار گیرد.

کاندید پست ریاست هیئت مدیره

دکتر عذرا یزدانی پور

دکتر افسانه گلشن راز

کاندید پست نایب رئیس هیئت مدیره

خانم یاسمن مویدی

خانم پریسا همتی

کاندید خزانه دار هیئت مدیره

خانم فیروزه گوشه

خانم فاطمه ذوالفقاری

کاندید پست عضو عادی هیئت مدیره

دکتر پریچهر شاهسوند

خانم سکینه رضایی

خانم کتایون رضائیان

کاندید پست عضو جوان هیئت مدیره

خانم نازفر نژاد منصوری

خانم فرشته سرایی

آقای محمد افشار

کاندید پست بازرس هیئت مدیره

دکتر صفیه شهریاری افشار

خانم طیبه عباسیان