انجمن سلامت خانواده ایران در تاریخ 7 دی ماه 1395 نشستی علمی – رسانه ای را با حضور خبرنگاران از رسانه های مختلف در سالن همایشهای ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد شهر تهران از ساعت 10 تا 12 برگزار نمود.

در این نشست ابتدا سرکار خانم دکتر شهریاری افشار (پاترون و عضو هیئت موسس انجمن سلامت خانواده ایران) به حضار خیر مقدم گفتند و سپس انجمن سلامت خانواده ایران را معرفی نمودند.

در ادامه جلسه، دکتر شهریاری افشار به بیان کلی اهداف توسعه پایدار پرداختند. اینکه این اهداف توسط سازمان ملل تعریف شده اند و به عنوان اهداف جهانی برای توسعه پایدار ترویج شده اند. این اهداف که از سال 2015 تا سال 2030اجرا میشوند، شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی هستند.

سخنرانان دیگر این جلسه به معرفی و توضیح اهداف 4، 5، 13، 14، 15، 16، 17 پرداختند. در این زمینه سرکار خانم دکتر شاهسون آموزش با کیفیت و مساوی برای همه (هدف 4) و عدالت جنسیتی (هدف 5) را به حضار توضیح دادند. خانم مهندس منفرد اهداف 13، 14 و 15 (تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن، زندگی زیر آب از طریق محافظت و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار و زندگی روی زمین از طریق محافظت و استفاده پایدار از زمین (به طور کلی اهداف مرتبط با محیط زیست) را بیان نمودند.

در انتهای جلسه نیز سرکار خانم فتحی در مورد اهداف 16 و 17 توسعه پایدار مطالبی را بیان نمودند. تمرکز این اهداف بر ایجاد صلح و عدالت از طریق موسسات قدرتمند و مشارکت جهت دستیابی به اهداف بود.