• انجمن سلامت خانواده ایران در تاریخ 7 دی ماه 1395 نشستی علمی – رسانه ای را با حضور خبرنگاران از رسانه های مختلف در سالن همایشهای ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد شهر تهران از ساعت 10 تا 12 برگزار نمود.
  • Description: E:\OwnCloud\Public\Zolfaghari\2016\SDGs\جلسه با خبرنگاران-7 دی-عکس\IMG_0561.JPGدر این نشست ابتدا سرکار خانم دکتر شهریاری افشار (پاترون و عضو هیئت موسس انجمن سلامت خانواده ایران) به حضار خیر مقدم گفتند و سپس انجمن سلامت خانواده ایران را معرفی نمو

  • در ادامه جلسه، دکتر شهریاری افشار به بیان کلی اهداف توسعه پایدار پرداختند. اینکه این اهداف توسط سازمان ملل تعریف شده اند و به عنوان اهداف جهانی برای توسعه پایدار ترویج شده اند. این اهداف که از سال ۲۰۱۵ تا سال 2030 اجرا میشوند، شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی هستند.
  • Description: C:\Users\NGO04_2\Desktop\global-goals-logo.jpg
  • سخنرانان دیگر این جلسه به معرفی و توضیح اهداف 4، 5، 13، 14، 15، 16، 17 پرداختند. در این زمینه سرکار خانم دکتر شاهسون آموزش با کیفیت و مساوی برای همه (هدف 4) و عدالت جنسیتی (هدف 5) را به حضار توضیح دادند. خانم مهندس منفرد اهداف 13، 14 و 15 (تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن، زندگی زیر آب از طریق محافظت و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار و زندگی روی زمین از طریق محافظت و استفاده پایدار از زمین (به طور کلی اهداف مرتبط با محیط زیست) را بیان نمودند.
  • Description: E:\OwnCloud\Public\Zolfaghari\2016\SDGs\جلسه با خبرنگاران-7 دی-عکس\IMG_0556.JPG
  • در انتهای جلسه نیز سرکار خانم فتحی در مورد اهداف 16 و 17 توسعه پایدار مطالبی را بیان نمودند. تمرکز این اهداف بر ایجاد صلح و عدالت از طریق موسسات قدرتمند و مشارکت جهت دستیابی به اهداف بود.