انجمن سلامت خانواده ایران در راستای انجام پروژه های سال جاری خود و در جهت تقویت حس مودت و رحمت در خانواده، با حمایت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران در تاریخ 1395/08/03 اقدام به برگزاری نشست « ترویج و جلب حمایت نمایندگان محترم مجلس در جهت رفع خشونت خانگی از طریق ارائه راهکارهای قانونی» نمود.

این جلسه با حضور نمایندگان مجلس، مشاور وزیر کشور در امور بانوان، اساتید دانشگاه و نمایندگان سازمانهای مردم نهاد در استانداری تهران برگزار گردید.

با توجه به حضور نمایندگان مجلس تمرکز جلسه بر وضعیت خشونت خانگی در ایران، مصادیق خشونت خانگی، نقش نمایندگان مجلس در راهکارهای مرتبط با خشونت خانگی و مشکلات موجود در این زمینه، خلاءهای قانونی در زمینه خشونت خانگی در ایران و پیشنهادات قانونی جدید (حفاظتی، حمایتی و بازدارندگی) مورد بحث قرار گرفتند.

در انتها برای پیگیری اهداف مقرر شد کمیته ای با علاقمندان و با حضور نمایندگان مجلس تشکیل و پیگیری شود.

انجمن سلامت خانواده ایران وظیفه دارد نهایت سپاسگزاری خود را از حمایت و مساعدتهای استانداری تهران، خصوصاً سرکار خانم شارقی سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری استان تهران در جهت برگزاری این نشست اعلام نماید.