انجمن سلامت خانواده ایران با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت بهداشت، مرکز مدیریت بیماری های واگیر و دفتر سلامت خانواده و جمعیت)، انجمن علمی مامایی و UNICEF منتشر نمود.

برای دریافت این کتاب می توانید با ما تماس بگیرید