به اصلاع کلیه برزگواران می رساند:

گزارش سالانه فعالیت های انجمن سلامت خانواده ایران در سال 1393 منتشر گردید.

برای دریافت این گزارش می توانید به محل انجمن مراجعه فرمایید یا آنکه از طریق ایمیل و تلفن ما را از تمایل خود برای دریافت آن مطلع نمایید