مرکز میخک، در روزهای سه شنبه هر هفته، کارگاه های آموزشی روان شناسی، باعناوین زیر برگزار می کند

آموزش مذاکره برای رفتار جنسی ایمن تر

آموزش مهارت های زندگی

جرات ورزی

ومهارت پافشاری برای پرهیز از رفتارهای جنسی پرخطر