سازمان بین المللی IPPF در سال 1952 توسط 8 زن از 8 کشور تاسیس گردید. این زنان تلاش می کردند تا خطرات بهداشتی که منجر به افزایش عوارض و مرگ و میر مادران ، زنان و دختران که در نتیجه عدم برنامه ریزی در زمینه سلامت خانواده و توجه صحیح به نکاتی مانند فاصله گذاری صحیح بین کودکان، سقط جنین غیر ایمن، ازدواج کودکان، خشونت مبتنی بر جنسیت و عدم دسترسی به آموزش صحیح بوجود می آمد را کاهش دهند.

هدف اصلی IPPF ارتقاء سلامت و حقوق باروری زنان، دختران، پسران و مردان، از طریق دفاع و ترویج از سیاست و قوانین، افزایش دسترسی به خدمات با کیفیت به افراد محروم جامعه و گروه هایی از جمعیت است که دسترسی کمتری به خدمات بهداشتی دارند. بسیج منابع در این سازمان را قادر می سازد تا فعالیت های خود را به پیش برد.