تغییرات اساسنامه انجمن سلامت خانواده ایران

موارد حذف یا اضافه شده

ماده پیشنهادی

ماده فعلی

ردیف

ماده 9 بند ب شماره 6:

و روش های پیشگیری از بارداری حذف شود

نهادینه کردن آموزش و فرهنگ تغذيه سالم و برنامه ریزی جهت فاصله گذاری مناسب فرزندان به منظور ارتقاء سطح سلامت مادر ، کودک و خانواده

ماده 9 بند ب شماره 6 اساسنامه:

نهادینه کردن آموزش و فرهنگ تغذيه سالم و روشهای پیشگیری از بارداری و برنامه ریزی جهت فاصله گذاری مناسب فرزندان به منظور ارتقاء سطح سلامت مادر ، کودک و خانواده

1

ماده 9 بند ب شماره 8:

جلوگیری از وقوع حاملگی های نا خواسته و پر خطر حذف شود و به جای آن حفظ سلامت زنان در بحران و وضعیت اورژانس اضافه شود.

آموزش ، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در ارتباط با روشهای پیشگیری از حاملگی اورژانسی جهت حفظ سلامت زنان در بحران و وضعیت اورژانس

ماده 9 بند ب شماره 8 اساسنامه:

آموزش ، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در ارتباط با روشهای پیشگیری از حاملگی اورژانسی جهت جلوگیری از وقوع حاملگی های نا خواسته و پر خطر

2

ماده10 :

آنها از پرداخت حق عضویت معاف بوده و می توانند در مجامع عمومی شرکت نموده و حق رأی دارند، اضافه شود.

اعضای هیئت مؤسس اعضای دائم خواهند بود. آنها از پرداخت حق عضویت معاف بوده و می توانند در مجامع عمومی شرکت نموده و حق رأی دارند.

ماده 10:

اعضای هیئت مؤسس اعضای دائم خواهند بود.

3

ماده 10: در قسمت عضو افتخاری:

می تواند در مجمع عمومی شرکت نموده ولی، اضافه شود.

عضو افتخاری:به تشخیص کمیته عضوگیری ( عضو افتخاری شامل افراد ذی نفوذ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی و نیز حامیان انجمن می باشد. عضو افتخاری می تواند در مجمع عمومی شرکت نموده ولی حق رأی ندارد.

ماده 10:

عضو افتخاری:به تشخیص کمیته عضوگیری ( عضو افتخاری شامل افراد ذی نفوذ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی و نیز حامیان انجمن می باشد. عضو افتخاری حق رأی ندارد.

4

شرايط انتخاب شدن در هيئت مديره:

1- عضویت انجمن براساس آیین نامه

2 - احراز عدم سوء پیشینه کیفری و انتظامی مؤثر، از ماده 10 حذف شود و به ماده 23 به صورت تبصره 1 اضافه شود .

ماده 10 :

شرايط انتخاب شدن در هيئت مديره:

1- عضویت انجمن براساس آیین نامه

2 - احراز عدم سوء پیشینه کیفری و انتظامی مؤثر

5

ماده 14 تبصره 4:

اطلاعات به ابرار تغییر یابد.

روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهيها روزنامه ابرار ميباشد

ماده 14 تبصره 4:

روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهيها روزنامه اطلاعات ميباشد

6

ماده 30 :

تبصره 5 به ماده 30 اضافه شود:

تبصره 5 : استخدام و عزل مدیرعامل بر مبنای اصول مندرج در آیین نامه خواهد بود. اضافه شود.

تبصره 5: استخدام و عزل مدیرعامل بر مبنای اصول مندرج در آیین نامه خواهد بود.

ماده 30 :

7

ماده 10 :

تعلیق و اخراج اعضا ، بند الف:

حکم تعليق يا اخراج، با راي حداقل دوسوم اعضاي صاحب راي حاضر در جلسه مجمع عمومي فوق العاده تصويب شود، حذف شود و به جای آن حکم تعلیق یا اخراج، با اکثریت نسبی اعضای صاحب رای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تصویب گردد، اضافه شود.

ماده 10:

تعلیق و اخراج اعضا ، بند الف:

الف- حکم تعلیق یا اخراج، با اکثریت نسبی اعضای صاحب رای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تصویب گردد.

ماده 10:

تعلیق و اخراج اعضا ، بند الف:

الف- حکم تعليق يا اخراج، با راي حداقل دوسوم اعضاي صاحب راي حاضر در جلسه مجمع عمومي فوق العاده تصويب شود.

8

ماده 15:

بند 8 - اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد هیأت مدیره دال بر اخراج یا تعلیق یک یا چند نفر از اعضای انجمن، اضافه شود.

8- اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد هیأت مدیره دال بر اخراج یا تعلیق یک یا چند نفر از اعضای انجمن

ماده 15 :

9

ماده 17: بند 4:

4 - اتخاذ تصميم درمورد پيشنهاد هيئت مديره دال بر اخراج يا تعليق يک يا چند نفر از اعضاء از انجمن، حذف شود.

ماده 17: بند 4 :

4 - اتخاذ تصميم درمورد پيشنهاد هيئت مديره دال بر اخراج يا تعليق يک يا چند نفر از اعضاء از انجمن

10

ماده 20 :

مجمع عمومی فوق العاده حذف شود و به جای آن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اضافه شود.

ماده 20 :

هريک از اعضاي هيئت مديره مي تواند در هر زمان استعفاء نامه خود را کتباً به هيئت مديره تسليم دارد که در اين صورت از خدمت مستعفي و عضو علي البدل فقط تا انتخابات بعدي تصدي خواهد داشت و در صورت استعفاء دو نفر، هر دو عضو علي البدل به شرط رعایت ترکیب جنسیتی جايگزين خواهند شد و اگر بيشتر از 2 نفر استعفاء نمودند یا اعضای علی البدل شرایط عضویت در انجمن را از دست داده باشند نفرات جايگزين از طریق مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده انتخاب مي شوند.

ماده 20 :

هريک از اعضاي هيئت مديره مي تواند در هر زمان استعفاء نامه خود را کتباً به هيئت مديره تسليم دارد که در اين صورت از خدمت مستعفي و عضو علي البدل فقط تا انتخابات بعدي تصدي خواهد داشت و در صورت استعفاء دو نفر، هر دو عضو علي البدل به شرط رعایت ترکیب جنسیتی جايگزين خواهند شد و اگر بيشتر از 2 نفر استعفاء نمودند یا اعضای علی البدل شرایط عضویت در انجمن را از دست داده باشند نفرات جايگزين از طریق مجمع عمومي فوق العاده انتخاب مي شوند.

11

ماده 23: بند "د"

ماده 15 اضافه شود. مجمع عمومی فوق العاده حذف شود و به جای آن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اضافه شود.

ماده 23: بند "د"

د- در صورت استعفا ، حجر ، فوت ، هرگونه دلیلی که سبب زوال سمت و عدم ایفای مسئولیت عضو هیئت مدیره گردد ، عدم وجود فرد علی البدل یا عدم رعایت شرایط مندرج در مواد 15 ، 19 و 20 ، می بایست مجدداً مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده جهت برگزاری انتخابات آن پست برگزار گردد.

ماده 23 : بند "د"

د- در صورت استعفا ، حجر ، فوت ، هرگونه دلیلی که سبب زوال سمت و عدم ایفای مسئولیت عضو هیئت مدیره گردد ، عدم وجود فرد علی البدل یا عدم رعایت شرایط مندرج در مواد 19 و 20 ، می بایست مجدداً مجمع عمومی فوق العاده جهت برگزاری انتخابات آن پست برگزار گردد.

12

ماده 23 : اعتراضات در مورد انتخابات انجمن، بند الف و ب :

عادی به طور فوق العاده اضافه شود.

ماده 23 : اعتراضات در مورد انتخابات انجمن، بند الف و ب :

الف- اگر يکي از اعضا صاحب حق راي به حق راي يک عضو و يا شايستگي عضويت يکي از اعضا يا اعضايي که حق عضويت خود را پرداخت ننموده اند و يا غايبان اعتراض داشته باشند، بايد موضوع پس از اعلام به بازرس و يا تصويب در هيئت مديره، در جلسه بعدي مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده مطرح شود.

ب- هر يک از اعضاي صاحب حق راي اگر به هر نحو به مراحل اجرايي انتخابات اعتراض داشته باشند مي توانند اعتراضات خود را به بازرس و يا هيئت مديره اعلام نمايند و اين مورد پس از بررسي و تأیید در جلسه بعديمجمع عمومي عادی به طور فوق العاده مطرح خواهد شد.

ماده 23 : اعتراضات در مورد انتخابات انجمن، بند الف و ب :

الف- اگر يکي از اعضا صاحب حق راي به حق راي يک عضو و يا شايستگي عضويت يکي از اعضا يا اعضايي که حق عضويت خود را پرداخت ننموده اند و يا غايبان اعتراض داشته باشند، بايد موضوع پس از اعلام به بازرس و يا تصويب در هيئت مديره، در جلسه بعدي مجمع عمومي مطرح شود.

ب- هر يک از اعضاي صاحب حق راي اگر به هر نحو به مراحل اجرايي انتخابات اعتراض داشته باشند مي توانند اعتراضات خود را به بازرس و يا هيئت مديره اعلام نمايند و اين مورد پس از بررسي و تأیید در جلسه بعديمجمع عمومي مطرح خواهد شد.

13

ماده 24 : بند "د"

مجمع عمومی فوق العاده حذف شود و به جای آن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اضافه شود.

ماده 24 : بند "د"

د- به تخلفات اعضاي انجمن رسيدگي مي کند و در صورتي که مناسب تشخيص دهد اخراج يا تعليق عضويت اعضاي متخلف را پس از طرح در جلسه هيئت مديره و تصويب آن به مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده پيشنهاد مي نمايد.

ماده 24 : بند "د"

د- به تخلفات اعضاي انجمن رسيدگي مي کند و در صورتي که مناسب تشخيص دهد اخراج يا تعليق عضويت اعضاي متخلف را پس از طرح در جلسه هيئت مديره و تصويب آن به مجمع عمومي فوق العاده پيشنهاد مي نمايد.

14

ماده 27: بند "ح"

بند "ح" حذف شود.

ماده 27: بند "ح"

ح – دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در موارد مقتضی

15

ماده 34 : بند الف:

عادی اضافه شود.

ماده 34 : بند الف:

الف- همه گزارش هاي مالي حسابرسي شده بايد به مجمع عمومي عادی جهت تصويب در جلسه سالانه ارائه گردد.

ماده 34 : بند الف:

الف- همه گزارش هاي مالي حسابرسي شده بايد به مجمع عمومي جهت تصويب در جلسه سالانه ارائه گردد.

16

ماده 35:

فوق العاده اضافه شود.

ماده 35 :

هيأت مديره مكلف است هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسانده و نتيجه آن را براي انجام تشريفات اداري ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نمايد.

ماده 35 :

هيأت مديره مكلف است هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصويب مجمع عمومي رسانده و نتيجه آن را براي انجام تشريفات اداري ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نمايد.

17