این طرح یک قرارداد بین انجمن سلامت خانواده ایران وفدراسیون بین المللی IPPF بوده است

هدف ازاعطای بودجه ، دستیابی 2500 پناهنده افغانی دراستان تهران (ورامین،ری،پاکدشت) به خدمات در زمینه بهداشت باروری، HIV/AIDS و مهارتهای زندگی است.این طرح برای مدت زمانی بین 1 نوامبر 2010 و31 اکتبر2013 منعقد گردید.

مقصود پروژه افزایش دسترسی پناهندگان افغانی خصوصا زنان به خدمات حیاتی وافزایش درک خدمات SRHR,HIV شامل:

مشاوره وتست دادن داوطلبانه درمیان جمعیت هدف بوده است .

فعالیت های انجام شده تاکنون:

  -تهیه یک دستگاه ون تجهیز شده،

  -جلسات متعدد با معتمدین منطقه

  -مشاوره برای یافتن محل مناسب برای استقرار کلینیک سیار

  -استخدام ماما، روان شناس و راننده محلی

  -ارائه مشاوره به 1959 نفر در زمینه بهداشت باروری، HIV/AIDS و مهارتهای زندگی

  -ارائه خدمات بهداشتی – درمانی به 4538 نفر

  -ارجاع 123 نفر به مراکز بهداشتی – درمانی، بیمارستان و ...

  -آموزش فرد به فرد 333 نفر از مراجعین به کلینیک سیار در زمینه بهداشت باروری، HIV/AIDS و مهارتهای زندگی

  -آموزش و مشاوره 573 نفر از اولیاء و دانش آموزان در زمینه بهداشت باروری، HIV/AIDS و مهارتهای زندگی