در روز چهارشنبه مورخ 93/03/07 تعداد 60 عدد غذا همراه با نان در بین مددجویان پارک ها توسط پرسنل مرکزتوزیع شد.