روز چهارشنبه مورخ 93/02/31 ،همایشی برایتونیک تحت عنوان نقش ورزش برایتونیک در پیشگیری از رفتارهای پر خطر در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با حضورانجمن سلامت خاتواده ،سرکار "خانم مؤیدی" مخترع ورزش برایتونیک و سرکار "خانم اودت" مشاور و مربی ارشد ورزش برایتونیک وپرسنل مرکز کاج برگزار شد.