در تاریخ 1393/02/29 در روز دوشنبه سرکار خانم دکتربهبودی مدیر گروه مامایی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران و چهار تن از دانشجویان کارشناسی ارشد بهداشت و باروری این دانشگاه به منظور آشنایی با مجموعه کاج و فعالیت های انجمن سلامت خانواده ایران در این مرکز و همچنین به منظور هماهنگ سازی جهت طرح کارآموزی دانشجویان حضور به عمل آوردند.