شرح وظایف: برای مشاهده شرح وظایف هر یک از کارکنان بر روی نام آن ها کلیک نمایید

مدیر عامل

مدیر برنامه

مدیر مالی اداری

کارشناسان

کارشناس مالی

مسول دفتر