لطفا برای دریافت فایل مربوط به گزارش سرپرست انجمن سلامت خانواده ایران بر روی لینک زیر کلیک کنید.


توضیحات فایل نمایه id
CEO_Report_13940618_4application/pdf850

لطفا برای دریافت فایل مربوط به گزارش حسابرسی خارجی انجمن روی فایل زیر کلیک نمایید


توضیحات فایل نمایه id
Audit_2014application/pdf818

لطفا برای دریافت فایل مربوط به گزارش سرپرست انجمن سلامت خانواده ایران بر روی لینک زیر کلیک کنید.


توضیحات فایل نمایه id
گزارش سرپرست انجمن به مجمع عمومی مورخ 21/06/92application/pdf331

لطفا برای مشاهده گزارش جلسه اقدام در مورد برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان در پکن بر روی لینک های زیر کلیک نمایید


توضیحات فایل نمایه id
CSO steering committee statementapplication/pdf752

توضیحات فایل نمایه id
CSO forum statement-16-Nov-2014application/pdf751

لطفا برای مشاهده خبر نامه باشگاه مثبت بر روی لینک زیر کلیک نمایید


توضیحات فایل نمایه id
Positive Club Newsletter.No2application/pdf756