خبرها

انتخابات بازرس، مجمع عمومی عادی 97

در تاریخ 97/05/24 جلسه تایید صلاحیت اعضاء برای انتخابات بازرس جدید که در تاریخ دوشنبه97/06/05 برگزار می گردد با شرکت اسامی ذیل تشکیل شد و رزومه ها بررسی گردید و

اعضاء مورد تایید جهت معرفی به مجمع برای انتخابات قرار گرفتند و مقرر شد اسامی همراه با رزومه ها در روی وب سایت انجمن قرار گیرد.

اسامی کاندیدها

سرکار خانم طیبه عباسیان

جناب آقای داود پهلوان

جناب آقای علیرضا عرشی

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">