خبرها

جلسه آموزشی با موضوع تزریق سالم

با توجه به شیوع بیماریهای منتقله از طریق تزریق های غیر استریل و استفاده از سرنگ های مشترک در بین معتادین تزریقی این مرکز به صورت روتین به آموزش "تزریق سالم"با هدف کاهش بیماریهای منتقله
.نظیر اچ آی وی، می پردازد

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">