خبرها

برگزاری جلسه آموزشی با موضوع هپاتیت در مرکز کاهش آسیب زنان میخک 97/03/01

با هدف کاهش آسیبهای رفتاری و کاهش بیماریهای مقاربتی جلسه آموزشی با موضوع هپاتیت در مرکز میخک با حضور زنان ویژه آسیب دیده برگزار گردید.در این جلسه آموزشی انواع هپاتیت شامل هپاتیت
A-B-C-D-E-F-G
به صورت مبسوط شرح داده شد و راههای انتقال آنها آموزش داده شد.در این جلسه آموزشی رفتارهای پرخطری که احتمال انتقال را افزایش میدهد را مورد بحث با مددجویان قرار دادند.از جمله این رفتارها میتوان به :مصرف الکل،تزریق مشترک،رابطه جنسی محافظت نشده اشاره کرد.در انتهای جلسه نیز به پیشگیری و درمان پرداخته شد.درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">