خبرها

تیم سیار در پاتوق ها و توزیع پنکل 97/02/30

تیم سیار مرکز میخک همه روزه در سطح پارک ها و مناطق در پاتوق ها به خدمات رسانی به افراد آسیب دیده شامل معتادین،کارتن خواب ها به زنان و مردان ،میپردازد.از جمله اهداف این خدمات رسانی افزایش آگاهی و اطلاعات این افراد در موضوعاتی نظیر بیماریهای منتقله جنسی به منظور کاهش آسیب و افزایش سطح سلامت افراد و در نهایت رسیدن به سلامت کلی جامعه میباشد.بدین منظور پنکل های آموزشی با مشاوره و توضیحات کامل به این افراد ارائه میگردد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">