خبرها

سلامت و زندگی

مرکز کاج از ابتدای تاسیس تا کنون تمرکز بیشتری را بر آموزش به خصوص آموزش نواجوانان و جوانان و آموزشهای ویژه والدین به منظور کاهش آسیب های اجتماعی این گروه معطوف نموده است و هر روز به صورت کاملا رایگان این فعالیت توسط کارشناسان روانشناس،ماما ،مشاور و همچنین اعضا داوطلب متخصص صورت میپذیرد
کارگاه آموزشی ذیل با رویکرد سلامت و زندگی در سرای محله اتابک در تاریخ 97/02/23 توسط روانشناس مرکز برگزار گردید در این برنامه ابعاد سلامت روانی و جسمی و راهکارهای پیشگیری از
بیماریها ارائه گردید

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">