خبرها

شرکت در یازدهمین همایش سازمان های مردم نهاد ایران

یازدهمین همایش سازمانهای مردم نهاد ایران در تاریخ های 9 و 10 اسفند ماه 1396 برگزار شد. تمرکز اصلی این همایش بر «مشارکت اجتماعی»، «مطالبه گری اجتماعی» و «توسعه پایدار» بود. این همایش هر ساله در یکی از شهرهای ایران برگزار می شود و امسال در شهر اصفهان و در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد

دونفر از کارکنان انجمن سلامت خانواده ایران به منظور ظرفیت سازی و ارتقای مهارتهای تخصصی در این همایش حضور داشتند

روز اول همایش: 9 اسفند 96

افتتاحیه مراسم با سخنرانی مسئولین دولتی از وزارت بهداشت، وزارت کشور و استانداری اصفهان و مسئولین همایش (دبیر همایش و دبیر دورهای شورای هماهنگی سازمانهای مردم نهاد) آغاز شد. همچنین، پنل های توسعه پایدار و مشارکت اجتماعی در روز اول همایش برگزار شد

روز دوم همایش: 10 اسفند 96

روز دوم همایش با برگزاری پنل های مطالبه گری اجتماعی، مسئولیت اجتماعی و قانونهای سازمانهای مردم نهاد همراه بود. همچنین، پس از برگزاری پنل ها اختتامیه همایش برگزار شد

برخی از مهمترین نکات در بحث های پنل ها عبارت اند از

ثبت دانش اجتماعی یونیک ایرانی مقوله مهمی است که با تاب آوری قابل سنجش هست. توسعه پایدار بدون مجهزشدن به شبکه های اجتماعی میسر نیست و برای توسعه پایدار نیاز هست که ما هویت های فرهنگی خود را به رسمیت بشناسیم

اینکه تصور شود سمن ها بازوان اجرایی دولت هستند، نادرست است. سمن ها می بایست مشارکت واقعی در قدرت داشته باشند و به صورت ابزاری از آنها استفاده نشود و باید نگاه منطقی تری به سمن ها و خیریه ها داشت

موضوع مشارکت اجتماعی یک اصطلاح جدید در کنار الگوی مشارکت سیاسی و دینی در کشور مطرح می شود. همچنین، الگوی اجتماعی در کشور وجود ندارد و بحث فعالیت سازمان های مردم نهاد درکشور بحث ترجمه ای است

در جامعه ایران مشارکت برای خیرعمومی صورت می گیرد و امکانی در کشور وجود داشته که این مبحث در طول تاریخ کشور ادامه پیدا کرده است و این مهم با دو روش مطالعه تاریخی و مطالعه میدانی قابل بحث و بررسی است

مطالبه گری فعالیتی دائمی است و با رفتارهای خشونت آمیز همراه نیست

اعضای سمن ها شناخت دقیقی از خواسته ها ندارند و تا زمانی که خواسته فردی به خواست عمومی تبدیل نشود به نتیجه مشخصی نخواهند رسید

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">