خبرها

خدمات ارائه شده در سه ماهه اخیر مرکز میخک سال 1396


برگزاری کارگاههای آموزشی در مرکز میخک با موضوع های: هدف گذاری -رابطه جنسی برابر وایمن-اچ ای وی(ویروس نقص ایمنی بدن)-بیماری سل چیست؟


آشنایی با انواع هپاتیت وراههای انتقال -اهمیت کاهش ریسک بیماریهای مقاربتی وزنان- بیماری های منتقله جنسی


آپلود عکس
آپلود عکس آپلود عکس
آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس

گرفتن تست اچ ای وی به صورت رایگان درمرکز میخک

آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس
آپلود عکس آپلود عکس

گرفتن تست قندوفشار خون در مرکز میخک توسط بهیار مرکز

آپلود عکس آپلود عکس
آپلود عکس آپلود عکس

خدمات تیم سیار مرکز در خارج از مرکز به افراد گروه هدف (کارتن خوابها ومعتادین)

آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس
آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس
آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس

پذیرش وارائه خدمات در مرکز میخک توسط کارشناسان مربوطه

آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس
آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس

ارائه خدمات توسط کارشناسان مربوطه در خارج از مرکز میخک

آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس
آپلود عکس

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">