خبرها

خدمات رسانی مرکز میخک در سه ماهه اخیر


برگزاری کارگاههای آموزشی در مرکز میخک با موضوع های : هدف گذاری - رابطه جنسی برابر وایمن-اچ ای وی(ویروس نقص ایمنی بدن)- بیماری سل چیست؟


آشنایی با انواع هپاتیت وراههای انتقال - اهمیت کاهش ریسک بیماریهای مقاربتی وزنان- بیماری های منتقله جنسی

گرفتن تست اچ ای وی به صورت رایگان درمرکز میخک

گرفتن تست قندوفشار خون در مرکز میخک توسط بهیار مرکز

خدمات تیم سیار مرکز در خارج از مرکز به افراد گروه هدف (کارتن خوابها ومعتادین)

پذیرش وارائه خدمات در مرکز میخک توسط کارشناسان مربوطه

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">