خبرها

برگزاری کارگاه «چگونگی ارائه خدمات به مددجویان» توسط دکتر عطاور رحمان (مدیر برنامه های دفتر منطقه ای جنوب آسیا)

کارگاه «چگونگی ارائه خدمات به مددجویان» در تاریخ 19 مهر ماه 1396 توسط دکتر عطاور رحمان (مدیر برنامه های دفتر منطقه ای جنوب آسیا) در دفتر مرکزی انجمن سلامت خانواده ایران برگزار شد

در این کارگاه دکتر رحمان به ارائه مفاهیم و تعاریف کلی در این زمینه پرداختند و سپس بر اساس فرم آماری خدمات، چگونگی درج آمار در این فرم را مطرح کردند. این کارگاه به منظور ظرفیت سازی برای کارکنان انجمن برگزار شد
درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">