خبرها

کمپین من تصمیم میگیرم I Decide

برگزاری کمپین من تصمیم میگیرم با محوریت انتخاب در بارداری و عدم بارداری با
استفاده از انواع روش های ضد بارداری ، درمرکز میخک مورخ 96/4/20

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع آموزش تمام روش های ضد بارداری با دستورالعمل ،توسط مددکار داوطلب به زنان سرپرست خانواده آموزش داده

برگزاری کارگاه آموزشی برای مددجویان بهبود یافته توسط آموزشگر حوزه آسیب های اجتماعی در سالن مددجویان
مرکز میخک انجام گردید

برگزاری کارگاه آموزشی توسط کارشناس بهداشت در مرکز میخک با شرکت کنندگان سکس ورکر ها و معتادین
انجام گردید

در پایان هر کارگاه آموزشی علاوه بر توزیع پکیج آموزشی و پذیرایی(شیرینی و شربت)مسابقه ای با

عنوان "من تصمیم میگیرم " برگزار گردید و هدایای ویژه ای به برندگان مسابقه اهدا گردید

آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس
آپلود عکس آپلود عکسدرباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">