خبرها

خدمات ارائه شده در مرکز میخک تیر ماه سال 1396

برگزاری کارگاههای آموزشی توسط کارشناسان داخل مرکز میخک با موضوع : بیماریهای مقاربتی واچ ای وی،انواع آنها وپیشگیری ودرمان

آپلود عکس آپلود عکس

انجام تست اچ ای وی توسط کارشناسان مرکز میخک به صورت رایگان وهمه روزه

آپلود عکس آپلود عکس

ارائه خدمات توسط بهیار مرکز میخک به مددجویان داخل مرکز

آپلود عکس آپلود عکس

پذیرش مددجو همه روزه وارائه خدمات تخصصی اعتیاد درمرکز میخک

آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">