خبرها

کارگاه آموزشی در مرکز میخک

برگزاری کارگاه آموزشی در مرکز میخک توسط کارشناس توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

با موضوع :چگونه با اهداف تعیین شده در انتهای این دوره به الویت های خود دست یابید

در تاریخ :96/4/13

آپلود عکس

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">