خبرها

کارگاه آموزشی در مرکز میخک

برگزاری کارگاه آموزشی در مرکز میخک ، باموضوع : چگونه با اهداف تعیین شده به زندگی خود نظم دهیم

توسط خانم حقیقی کارشناس توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ، در تاریخ :96/3/30

آپلود عکس

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">