خبرها

خدمات رسانی گشت مرکز میخک

خدمات رسانی بهداشتی ودرمان های سرپایی (پانسمان و....) وانجام تست سل توسط نیروی گشت آموزش دیده در سالن مددجویان(گروه هدف : معتادین ،کارتن خوابها ) مرکز میخک

مورخ: 96/3/2

آپلود عکس آپلود عکس
آپلود عکس

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">