خبرها

توزیع غذا - 95.11.03

در روز یکشنبه 95/11/03 تعداد 90پرس غذا در پارکهای منطقه 15توسط گشت سیار مرکز کاج توزیع گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">