خبرها

توزیع غذا - 95.11.02

در روز شنبه 95/11/02 تعداد 50 پرس غذا در پارکهای منطقه 15توسط گشت سیار مرکز کاج توزیع گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">