خبرها

برنامه آموزشی هفته جهانی HIV و ایدز 95/09/20

به مناسبت هفته جهانی ایدز در روز شنبه مورخه 95/09/20 سخنرانی در سرای محله شوش توسط ماما مرکز کاج خانم حسینی برگزار شد.این سخنرانی از ساعت 11-10 جهت 20نفر از زنان محله در 60دقیقه ارائه شد.در این برنامه آموزشی مجله و پمفلت های ایدز و یکی از وسایل جلوگیری از ایدز (کاندوم) به تعداد 60بسته کاندوم 12 تایی توزیع گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">