خبرها

برنامه آموزشی هفته جهانی ایدز و HIV

به مناسبت هفته جهانی ایدز در روز چهارشنبه مورخه 95/09/17 سخنرانی در مدرسه امیر کبیر توسط ماما مرکز کاج خانم حسینی برگزار شد. در این برنامه آموزشی مجله و پمفلت های ایدز توزیع گردید ،این سخنرانی از ساعت 12-11 جهت 100نفر از والدین دانش آموز در 60دقیقه ارائه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">