خبرها

برنامه آموزشی هفته جهانی ایدز و 95/09/17HIV

به مناسبت هفته جهانی ایدز در روز چهارشنبه مورخه 95/09/17 سخنرانی در مدرسه شهید بهشتی توسط ماما مرکز کاج خانم حسینی برگزار شد این برنامه آموزشی از ساعت 11-10 جهت 70 نفر از والدین دانش آموز در 60دقیقه ارائه شد.در این سخنرانی پمفلت و مجله های ایدز توزیع گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">