خبرها

مهارت زندگی-خود آگاهی

در روز چهارشنبه،مورخه 95/07/17سخنرانی با موضوع مهارت زندگی-خود آگاهی در سرای محله گذر پایین دولاب برگزار شد.این سخنرانی با حضور 30 نفر از زنان محله توسط روانشناس مرکز در 90دقیقه همراه با پرسش و پاسخ ارائه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">