خبرها

برگزاری جلسه راغب سازی به ترک مواد مخدر توسط آموزشگر همسان

امروز در ساعت 12 آموزش همسان به صورت گروهی، توسط خانم نسرین مرادی برگزار گردید.

این جلسه که به صورت مشارکتی با مددجویان در سالن مرکز میخک برگزارشد در ساعت 13:30 به اتمام رسید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">