خبرها

سرای محله -95/05/27

در روز چهارشنبه،مورخه 95/05/27 سخنرانی با موضوع مراحل رشد جنسی کودک در سرای محله گذر پایین دولاب برگزار شد.این سخنرانی با حضور 25نفر از زنان محله توسط روانشناس مرکز در 60 دقیقه ارائه شد

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">