خبرها

فرزندپروری -انواع هوش

در روز چهارشنبه،مورخه 95/05/20 سخنرانی با موضوع فرزند پروری-انواع هوش در سرای محله گذر پایین دولاب برگزار شد.این سخنرانی با حضور 25نفر از زنان محله توسط روانشناس مرکز در 60 دقیقه ارائه شد

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">