خبرها

سرای محله -95/05/13

در روز چهارشنبه ،مورخه 95/05/13 سخنرانی با موضوع کاهش آسیب جنسی جوانان و نوجوانان در سرای محله گذر پایین دولاب برگزار شد.این سخنرانی با حضور 20 نفر از زنان محله توسط روانشناس مرکز در 60 دقیقه ارائه شد

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">