خبرها

سرای محله ولیعصر-95/05/03

در روز یکشنبه ،مورخه 95/05/03 سخنرانی با موضوع کاهش آسیب جوانان و نوجوانان در سرای محله ولیعصر برگزار شد.این سخنرانی با حضور 100نفر از زنان محله توسط روانشناس مرکز در 60 دقیقه ارائه شد

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">