خبرها

کاهش آسیب جوانان و نوجوانان -95.05.03

در روز یکشنبه ،مورخه 95/05/03 سخنرانی با موضوع کاهش آسیب جوانان و نوجوانان در سرای محله گذر پایین دولاب برگزار شد.این سخنرانی با حضور 20 نفر از زنان محله توسط روانشناس مرکز در 60 دقیقه ارائه شد

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">