خبرها

کاهش آسیب های اجتماعی جوانان و نوجوانان

روز دوشنبه مورخه 94/12/03 سخنرانی توسط روانشناس مرکز ارائه شد این سخنرانی با حضور 71 نفر از دانش آموزان دختر مقطع 8 دبیرستان اسکندرلو با موضوع کاهش آسیب های اجتماعی جوانان و نوجوانان برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">