خبرها

هویت جنسی و فرهنگی

در روز دوشنبه مورخه 94/11/26 سخنرانی توسط روانشناس مرکز ارائه شد این سخنرانی با حضور54 نفر از مادران دانش آموز در 60 دقیقه با موضوع هویت جنسی و فرهنگی در دبیرستان اسکندرلو برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">