خبرها

کاهش آسیب های اجتماعی-94.09.16

در روز دوشنبه مورخ 94/09/16 سخنرانی توسط روانشناس مرکز در ساعت 11الی 12:15 ارائه شد.این سخنرانی با موضوع کاهش آسیب های اجتماعی با رویکرد تربیت جنسی در 70دقیقه با حضور 80نفر از والدین دانش آموز در دبیرستان دخترانه شهید اسکندرلو برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">